مهدی صالحی

درباره من

دکتر مهدی صالحی
image

دانشیار گروه آموزشی شیمی معدنی @ دانشکده شیمی

...

محقق گوگل

(1399/9/12)

استنادات

700

h-index

15

i10-index

26

مؤلفین همکار

15

اسکوپوس

(1399/9/10)

استنادات

647

مقالات

68

h-index

14

مؤلفین همکار

86

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1388

دکتری

صنعتی اصفهان

1381-1383

کارشناسی ارشد

صنعتی اصفهان

1374-1378

کارشناسی

رازی کرمانشاه

تجارب

1396-1398

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

1390-1394

مدیر گروه شیمی

دانشگاه سمنان

1395-1396

معاون آموزشی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

1391-1398

مدیر داخلی مجله شیمی کاربردی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

سنتز وشناسایی ليگاندهاي جدید باز شيف و کمپلکس هاي فلزي آنها

مطالعه ساختاری، بررسی خواص الکتروشیمیایی و

سنتز نانو ساختارها و کاربردهای آنها برای فرآیندهای فوتو کاتالیستی و....

فعالیت بیولوژیکی( آنتی باکتریال، آنتی اکسیدان ، ضد سرطانی و برهمکنش با DNA

مطالعات تئوری شامل DFT و هرشفیلد و...

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Facile synthesis, characterization, and decolorization activity of Mn2+ and Al3+ co-doped hexagonal-like ZnO nanostructures as photocatalysts
Applied Organometallic Chemistry(2020)
9421328001, ^مهدی صالحی*, ^مهدی موسوی کمازانی
The structural study, Hirshfeld surface analysis, and DFT calculations of ferrocenyl-hydrazine Schiff base: A novel precursor for the selective preparation of Fe2O3 nanoparticles
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2019)
9611328002, ^مهدی صالحی*, شاهین خادمی نیا, Maciej Kubicki
Synthesis, crystal structure, electrochemical behavior and docking molecular of poly-nuclear metal complexes of Schiff base ligand derived from 2-amino benzyl alcohol
INORGANICA CHIMICA ACTA(2019)
9511325007, ^مهدی صالحی*, رحیمه اسحاقی ملکشاه, Maciej Kubicki
synthesis, structure, computational modelingand biological activity of two new Casiopeínas®complexes and their nanoparticles
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2019)
9211328007, ^مهدی صالحی*, Maciej Kubicki, علی خالقیان
Biological studies and computational modeling of two new copper complexes derived from β-diketones and their nano-complexes
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2019)
9211328007, ^مهدی صالحی*, Maciej Kubicki, علی خالقیان
Synthesis and characterization of new spinel Mn0.5Cu0.5Cr2O4 and degradation of Malachite Green from wastewater in comparison with CuCr2O4
International Journal of Nano Dimension(2019)
9411328006, ^مهدی صالحی*, احمد قلیزاده
Comparison of visible light photocatalytic degradation of different pollutants by (Zn, Mg)xCu1-xBi2O4 nanoparticles
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9411328006, ^مهدی صالحی*, احمد قلیزاده
New copper(II) and vanadium(IV) complexes based on allylamine-derived Schiff base ligand; synthesis, crystal structure, electrochemical properties and DFT calculations
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2019)
9228557001, ^مهدی صالحی*, AhmadAmiri, ^علی عرب
Synthesis, characterization and crystal structures of two novel sulfa drug Schiff base ligands derived sulfonamide and molecular docking study
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2019)
^مهدی صالحی*, MaciejKubicki, 9211325004, 9211325001, رحیمه اسحاقی ملکشاه
Synthesis, crystal structure, spectroscopic, molecular docking and DFT Studies of two Schiff base ligands derived from DL-1- Phenylethylamine
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2019)
^مهدی صالحی*, Maciej Kubicki, 9211325001, 9211325004, فاطمه سلیمانی
Synthesis and characterization of new cobalt(III) and nickel(II) complexes derived from acetylacetone and 2-aminoopyridine: A new precursor for preparation NiO nanoparticles
RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY(2019)
^مهدی صالحی*, 9211325004, Maciej Kubicki, علی خالقیان
Solid state synthesis of MgAl2O4 nanomaterials and solar light-induced photocatalytic removal of Malachite Green
International Journal of Nano Dimension(2019)
9411325006, ^مهدی صالحی*, شاهین خادمی نیا
Synthesis, characterization, anticancer and antibacterial evaluation of Schiff base ligands derived from hydrazone and their transition metal complexes
INORGANICA CHIMICA ACTA(2019)
9211328016, ^مهدی صالحی*, اسد ا... اسدی, Maciej Kubicki
In vitro cytotoxic activity of a novel Schiff base ligand derived from 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and its mononuclear metal complexes
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2018)
9211328024, ^مهدی صالحی*, علی خالقیان, Maciej Kubicki
Co(III), V(IV) and Cu(II) complexes of bidentate N,O‐donor Schiff base ligands: Characterization, anticancer activities and metal oxide nanoparticles preparation via solid state thermal decomposition
Applied Organometallic Chemistry(2018)
9211328024, ^مهدی صالحی*, علی خالقیان, Maciej Kubicki
New complexes of Ni(II) and Cu(II) with tridentate ONO Schiff base ligand: synthesis, crystal structures, electrochemical and theoretical investigation
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY(2018)
^مهدی صالحی*, 9111325003, Maciej Kubicki, مهدی بیات
Novel Method for the Synthesis of CuO Nanoparticles: Application of Synthesized CuO Nanoparticles for Fabrication of Bisphenol an Electrochemical Sensor
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry(2018)
فاطمه قاسمی, ^مهدی صالحی*
Synthesis, crystal structure, electrochemical properties and DFT calculations of three new Zn(II), Ni(II) and Co(III) complexes based on 5-bromo-2-((allylimino)methyl)phenol Schiff-based ligand
INORGANICA CHIMICA ACTA(2018)
9228557001, ^مهدی صالحی*, ^علی عرب, احمد امیری
New mononuclear copper(II) complexes from β-diketone and β-keto ester N-donor heterocyclic ligands: structure, bioactivity, and molecular simulation studies
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2018)
9211328007, ^مهدی صالحی*, Maciej Kubicki, علی خالقیان
Structural, magnetic and electrical properties of pure and Dy-doped Fe2O3 nanostructures synthesized using chemical thermal decomposition technique
International Journal of Nano Dimension(2018)
9011119004, ^مهدی صالحی*, ^مهدی بهزاد
Spectroscopic studies, Structural characterization and electrochemical studies of two cobalt(III) complexes with tridentate hydrazone Schiff base ligands: Evaluation of antibacterial activities, DNA binding, BSA interaction and molecular docking
Applied Organometallic Chemistry(2018)
9211328016, ^مهدی صالحی*, اسدا... اسدی, Maciej Kubicki
سنتز و شناسایی نانو کریستال اکسید کبالت دوپه شده بانئودیمیوم و یوروپیوم، مطالعه نانوذره سنتزی در واکنش تکاملی اکسیژن
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2018)
^مهدی صالحی*, راحله عبدوس, بهرام بهرامیان
Crystal Structures and Biological Studies Two Novel Zinc Complexes Derived from para-Vanillin and Acetylacetone. Two New Precursors for Preparation ZnO Nanoparticles
RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2018)
9211325001, ^مهدی صالحی*, Maciej Kubicki, علی خالقیان
Hydrothermal Synthesis, Structural and Catalytic Studies of CuBi 2O4 Nanoparticles
JOURNAL OF NANOANALYSIS(2017)
9411328006, ^مهدی صالحی*, احمد قلیزاده
Structural, magnetic and dielectric properties of Dy-doped Co3O4 nanostructures for the electrochemical evolution of oxygen in alkaline media
Journal of Nanostructures(2017)
9211325004, ^مهدی صالحی*, ^مهدی بهزاد
Crystal structure, molecular docking, and biological activity of the zinc complexes with 2-thenoyltrifluoroacetone and N-donor heterocyclic ligands
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2017)
9211328007, ^مهدی صالحی*, Maciej Kubicki, علی خالقیان
New Ni(II) complexes involving symmetrical bidentate N,O-donor Schiff base ligands: Synthesis at ambient temperature, crystal structures, electrochemical study, antioxidant and cytotoxic activities
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2017)
9211328024, ^مهدی صالحی*, MACIEJ KUBICKI, علی خالقیان
Fe3O4–cysteamine hydrochloride magnetic nanoparticles: New, efficient and recoverable nanocatalyst for Knoevenagel condensation reaction
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY(2017)
9211328020, ^اسکندر کلوری*, ^مهدی صالحی, ^نادیا کوکبی
Application of novel Ni(II) complex and ZrO2 nanoparticle as mediators for electrocatalytic determination of N-acetylcysteine in drug samples
JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS(2017)
حسن کریمی مله*, ^مهدی صالحی, 9111325003
Highly efficient and recyclable phosphoric acid functionalized zirconia encapsulated-Fe3O4 nanoparticles: clean synthesis of 1,4-dihydropyridine and 1-amidoalkyl-2-naphthol derivatives
Reaction kinetics mechanisms and catalysis(2017)
9211328012, ^اسکندر کلوری*, ^مهدی صالحی
DFT studies and antioxidant activity of Schiff base metal complexes of 2-aminopyridine. Crystal structures of cobalt(II) and zinc(II) complexes
INORGANICA CHIMICA ACTA(2017)
9211325001, ^مهدی صالحی*, Maciej Kubicki, ^علی عرب, علی خالقیان
Structural characterization and electrochemical studies of Co(II), Zn(II), Ni(II) and Cu(II) Schiff base complexes derived from 2-((E)-(2-methoxyphenylimino)methyl)-4-bromophenol; Evaluation of antioxidant and antibacterial properties
INORGANICA CHIMICA ACTA(2017)
8622320035, ^مهدی صالحی*, MaciejKubicki, Ahmad Amiri, AliKhaleghian
DNA/BSA interaction, bio-activity, molecular docking simulation study and electrochemical properties of hydrazone Schiff base derived Cu(II)/Ni(II) metal complexes: Influence of the nuclearity and metal ions
POLYHEDRON(2017)
9211328016, ^مهدی صالحی*, اسدا... اسدی, Maciej Kubicki
Crystal structures, electrochemical properties, antioxidant screening and in vitro cytotoxic studies on four novel Cu(II) complexes of bidentate Schiff base ligands derived from 2- methoxyethylamine
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2017)
9211328024, ^مهدی صالحی*, Maciej Kubicki, علی خالقیان
Novel Synthesis of manganese spinel nanoparticles via combustion with MnIII(acac)3 as precursor
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN)(2017)
^مهدی صالحی*, Fatemeh Ghasemi
Synthesis, characterization and comparative study of cytotoxic effect of copper(II) and zinc β-diketonate complexes
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
9211328007, ^مهدی صالحی*, علی خالقیان
Catalyst-free synthesis of (7E)-7-benzylidene-3,3a,4,5,6,7-hexahydro-2,3-diphenyl-2H-indazole derivatives in PEG-400 as a green and reusable solvent
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH(2016)
^علی عموزاده*, 9111327015, ^مهدی صالحی, Maciej Kubicki, 8921326002, 9311327004, 9511326001
Nickel versus copper: enhanced antibacterial activity in a series of new nickel(II) Schiff base complexes
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2016)
9111325006, ^مهدی بهزاد, ^مهدی صالحی
Structural, spectroscopic, electrochemical and antibacterial studies of some new nickel(II) Schiff base complexes
INORGANICA CHIMICA ACTA(2015)
^مهدی صالحی*, 9111325001, Maciej Kubicki, اسداله اسدی
Experimentally designed optimized conditions for catalytic performance of nanostructured RuO2 in Biginelli reaction
Journal of Nanostructures(2015)
^مهدی بهزاد, ^مهدی صالحی
اثر دما بر مورفولوژی، اندازه ذرات و خواص مغناطیسی نانو ذرات Co3O4 سنتز شده به روش احتراقی
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2015)
^مهدی صالحی
Nano-Titania-Supported Sulfonic-Acid-Catalyzed Synthesis of 2-Arylbenzothiazole Derivatives Under Solvent Free Conditions
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS(2015)
^علی عموزاده, ^مهدی صالحی, ,
Synthesis, characterization, and crystal structures ofa, a 0 -bis(substituted-benzylidene)cycloalkanone derivatives by nano-TiO2/HOAc
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES(2015)
^علی عموزاده, ^مهدی صالحی,
New Method for Preparation of Nano Alumina Powder Using Aluminum(III) Complexes by Combustion Synthesis Without Fuel
Journal of Nanostructures(2014)
^مهدی صالحی
New method for preparation of chromium(III) oxide Sub-micron powders by solid state method without fuel
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2014)
^مهدی صالحی
Characterization, crystal structures, electrochemical and antibacterialstudies of four new binuclear cobalt(III) complexes derived from o-aminobenzyl alcohol
INORGANICA CHIMICA ACTA(2014)
^مهدی صالحی
Synthesis, crystal structures, spectroscopic studies and antibacterial properties of a series of mononuclear cobalt(III) Schiff base complexes
TRANSITION METAL CHEMISTRY(2014)
^مهدی صالحی, Maciej Kubicki, سید محمد شاهچراغ, Grzegorz Dutkiewicz, Mikolaj Pyziak, علی خالقیان
Synthesis, crystal structures, electrochemically studies and antibacterial properties of three new mono-nuclear and one very rare bi-nuclear cobalt(III) Schiff base complexes
INORGANICA CHIMICA ACTA(2014)
^مهدی صالحی
.Synthesis, characterization, spectrophotometric investigation, structural study, and antibacterial activities of a series of new zinc(II) complexes
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2014)
^مهدی صالحی, Maciej Kubicki, Grzegorz Dutkiewicz, علی خالقیان
Synthesis, characterization, and X-ray crystal structure of cobalt(III) complexes with a N2O2-donor Schiff base and ancillary ligands. Spectral, antibacterial activity, and electrochemical studies
POLYHEDRON(2014)
^مهدی صالحی, مهدی امیرنصر, ثریا مقدادی, Kurt Mereiter, حمیدرضا بیژن زاده, علی خالقیان
Synthesis, crystal structures and antibacterial studies of oxidovanadium(IV) complexes of salen-type Schiff base ligands derived from meso-1,2dipheny -1.2-ethylenediamine
TRANSITION METAL CHEMISTRY(2013)
^مهدی بهزاد, Maciej Kubicki, Grzegorz Dutkiewicz, ابوالفضل بضاعت پور, دکتر نظری, علی خالقیان, دکترابوالفضل محمدی, ^مهدی صالحی
Synthesis and characterization of sub-micron alumina by combustion of aluminum complexes with acetylacetone and salicylaldehyde
(2013)
^مهدی صالحی
Synthesis and characterization of nanostructured polythiophene in aqueous medium by soft-template method
(2013)
مصطفی نصراله زاده, محسن جهانشاهی, ^مهدی صالحی, ^مهدی بهزاد, حسین نصراله زاده
Synthesis, characterization, and crystal structure of a- glucosimino- pyranose anthranilic acid
JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY(2013)
, ^مهدی صالحی, ^علی عموزاده, آرزو رضایی,
syntheses crystal structures and antibacterial activities of two cobalt(III) copmlexes
(2012)
^مهدی صالحی, رضا كیا, علی خالقیان
Synthesis, antibacterial studies and crystal structures of tridentate schiff base ligand and it s cobalt compelex
JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY(2012)
^مهدی صالحی, , آرزو رضایی, ^علی عموزاده, غلامحسین گریوانی,
سنتز شناسایی مطالعه ساختاری کمپلکس سه هسته ای کبالت با لیگاند باز شیف
(2012)
^مهدی صالحی
Synthesis, Characterization, electrochemical studies and antibacterial activities of cobalt(III) complexes with salpn-type Schiff base ligands. Crystal structure of trans-[CoIII(L1)(py)2] ClO4
RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2012)
^مهدی صالحی, , , آرزو رضایی, ^مهدی بهزاد
Crystal structure, electrochemistry,and catalytic studies of a series of new oxidvanadium(IV) schiff-base complexes derived from 1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2012)
^مهدی بهزاد, , , ^مهدی صالحی
Novel Synthesis and crystal structures of two α , ά- bis - substituted benzylidene cyclohexanones:2,6-bis-2-nitro(benzylidene )cyclohexanone and 2,6-bis-4-methyl(benzylidene)cyclohexanone
JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY(2011)
^علی عموزاده, , ^مهدی صالحی, ^فیروزه نعمتی,
Oxidovanadium complexes with tetradentate Schiff bases: synthesis, structural, electrochemical and catalytic studies
POLYHEDRON(2011)
ابوالفضل بضاعت پور, , , ^مهدی صالحی
Synthesis, Characterization and Spectral Investigation of Salen-type Cobalt(III) Schiff Base Complexes. X-ray Crystal Structure of Trans-[Co(Me-salen)(3-Acetylpyridine)2]ClO4
RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2011)
^مهدی صالحی, , مهدی امیرنصر
{2,2-[1,1-(Ethane-1,2-diyldinitrilo)diethylidyne] diphenolato}bis(pyrrolidine)cobalt(III) perchlorate p-xylene hemisolvate
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE(2010)
^مهدی صالحی, ,
{2,2-[1,1-(Ethane-1,2-diyldinitrilo)diethylidyne] diphenolato}bis(pyrrolidine)cobalt(III) perchlorate p-xylene hemisolvate
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE(2010)
^مهدی صالحی, ,
An efficient synthesis of α ,ά –bis (substituted –benzylidine) cycloalkanon by SnCl4/EtOH
پانزدهمین کنگره شیمی ایران(2011-09-04)
^علی عموزاده, ^مهدی صالحی, ^سمیه اتوکش
سنتز- شناسايي و مطالعه ويژگيهاي كاتاليزوري برخي كمپلكسهاي والانس- بالاي اكسوواناديوم و دي اكسوموليبدنيوم
باسوتي محمد(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كمپلكس هاي بازشيفت اكسوواناديوم مشتق از مزو استيلبن دي آمين :مطالعه ويژگي هاي بلور نگاري كاتاليزوري و الكتروشيميايي
غفاري نظيفي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز بازهاي شيف برخي قندهاي ساده
قاسمي مهديه سادات(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مطالعه برهمكنش كمپلكسهاي باز شيف جديد محلول در آب....
مختارزاده زينب(تاریخ دفاع: 1391/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز يك ظرفي بنزوتيازول ها
آزاده رحمت اله(تاریخ دفاع: 1391/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب رنگدانه هاي آلي روي جاذب TEOS
محبي اسداله(تاریخ دفاع: 1391/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوپليمرهاي هادي جهت كاربرد در پيلهاي سوختي
نصراله زاده معصوميان سيدمصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد ازمايشگاهي سيليكاژل جاذب رطوبت حاوي شناساگر ايمن نارنجي از پوسته شلتوك برنج
روحي برندق مهدي(تاریخ دفاع: 1391/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي ليگاندهاي باز شيف نامتقارن و كمپلكس¬هاي فلزي آنها
صيفي كارقمي ليلا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي ليگاندهاي باز شيف الكترونگاتيو و كمپلكس¬هاي Cu(II) آنها
ايماني نصيبه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي اثر الكترونگاتيوي بر ويژگي¬هاي ليگاندهاي باز شيف و كمپلكس¬هاي Ni (II) آن¬ها
هنركارآشنا مهناز(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي ليگاندهاي بازشيف مشتق از meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine و استيل استون و
مسعودي زيارتي محدثه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و ساختارهاي بلوري كمپلكس هاي دو هسته اي عناصر واسطه با ليگاندهاي باز شيف سه دندانه اي نامتقارن
فقاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و ساختارهاي بلوري كمپلكس هاي عناصر واسطه با ليگاندهاي باز شيف مشتق شده از سولفوناميد
قاسمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و ساختار بلوري كمپلكس هاي عناصر واسطه با ليگاندهاي باز شيف سه دندانه اي نامتقارن
رحيمي فر فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و مطالعه بلورنگاري نانو ذرات آلومينا از كمپلكس هاي آلومينيوم با استفاده از ليگاندهاي سه دندانه و چهارداندانه جديد مشتق شده از استيل استون و سالسيل آلدهايد
خوشخوان زكيه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي هاي الكتروني، الكتروشيميايي و بلورنگاري كمپلكس هاي تك هسته اي و چند هسته اي باز شيف عناصر واسطه
محلوجي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1394/12/24) ، مقطع : دكتري
سنتز هيدروترمال و شناسايي نانو ساختار روتنيم (IV) اكسيد و دوپه كردن يونهاي ساماريم (III) و ديسپروزيوم (III) در آن : طراحي آزمايش و فعاليت كاتاليزوري در واكنش بيگينلي
سليماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز هيدروترمال بيسموت اكسيد و بررسي خاصيت كاتاليزوري آن در واكنش بيگينلي با روش طراحي آزمايش، بررسي تاثير دوپه كردن يون¬هاي Eu3+ و Nd3+ در آن و سنتز هيدروترمال روتنيوم اكسيد و بررسي تاثير دوپه كردن يون¬هايEu3+ و Tb3+در آن
صباغيان مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز شناسايي و ساختار هاي كريستالي، مطالعه ي الكتروشيمي و خواص باكتريال كمپلكس هاي باز شيف جديد فلزات واسطه
جعفري محبوبه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز شناسايي و ساختار هاي كريستالي، مطالعه ي الكتروشيمي و خواص باكتريال كمپلكس هاي جديد فلزات واسطه با ليگاندهاي باز شيف نا متقارن
گليني معصومه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي نانو ذرات اكسيد آلومينيوم و مس به روش پاشش حرارتي از كمپلكس هاي تريس لووفلوكساسيناتو آلومينيوم (III) و بيس {1-(2-تيونيل)-3،3،3-تري فلورو استوناتو} مس(II) : تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي مس و كاربرد فوتوكاتاليستي نانوذرات آلومينا در تخريب رنگ مالاشيت سبز
بهرامي مژگان(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار بلوري، رفتار الكتروشيميايي و خواص آنتي باكتريال كمپلكسهاي سنتز شده تك، سه و چهار هسته اي با ليگاند سه دندانه ايميني salet Br-
پيشوا پرنيا(تاریخ دفاع: 1395/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كمپلكس هاي عناصر واسطه از ليگاندهاي باز شيفمشتق شده از 2- متوكسي اتيل آمين، شناسايي و مطالعه ويزگي هاي بلورنگاري، الكتروشيميايي، فعاليتهاي بيولوژيكي و استفاده از كمپلكسها براي تشكيل نانو ذرات و توليد نانو ذرات آلومينا به روش سنتز احتراقي با استفاده از كمپلكسهاي باز شيف آلومينيوم و بررسي جنبه كا
عباسي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/11) ، مقطع : دكتري
سنتز شناسايي، مطالعه بلورنگاري و بررسي خواص بيولوژيكي كمپلكس هاي ليگاند مخلوط مس(II)، روي(II) و منگنز(II) با ليگاند هاي دي كتون و دي نيتروژن دهنده
اسحقي ملكشاه رحيمه(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : دكتري
سنتز، بررسي فعاليت هاي بيولوژيكي و كريستالوگرافي كمپلكس هاي سنتز شده با ليگاندهاي باز شيف هيدرازيد
فكري نوده رقيه(تاریخ دفاع: 1396/11/11) ، مقطع : دكتري
هتروژن سازي كاتاليست هاي هموژن با استفاده از بسترهاي متفاوت به منظور استفاده در واكنش هاي شيمي الي
ذوالفقاري نيا سميه(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : دكتري
سنتز و شناسايي نانو مواد اكسيد مس (CuO) با استفاده از كمپكس هاي باز شيف و نمك هاي معدني مس (II)
رحماني پور مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي نانو ذرات اسپينل منيزيم الومينات با استفاده از روش حالت جامد و سنتز و شناسايي نانوذرات Fe2O3 با استفاده از ليگاند جديد باز شيف مشتق شده از استيل فروسن
پروري نژاد سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
" سنتز، شناسايي، بررسي ويژگي هاي طيفي، الكتروشيميايي، بلورنگاري و محاسبات DFT كمپلكسهاي بازشيف يون هاي عناصر واسطه VO(IV)، Co(III) ، Ni(II)، Cu(II)و Zn(II) سنتز شده از ليگاندهاي دودندانه مشتق از آليل آمين "
بهنام ديلمي ارمغان(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
اصلاح نانو ذرات مغناطيسي و كاربرد آنها در واكنش هاي چند جزئي
ملكي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
سنتز، شناسايي، مطالعات ساختاري و بررسي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از 2- آمينو 2، 2- متيل 1- پروپانول و 2- آمينو بنزيل الكل با مشتقات سالسيل آلدهيد
روزبهاني پرديس(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي، و بررسي ويژگي هاي الكتروشيميايي و ضد سرطاني كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از 2- آمينو 2- متيل 1- پروپانول و 2- آمينو بنزيل الكل با 2- هيدروكسي 1- نفتالدهيد
عشق هانيه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز هيدرو ترمالو حالت جامد هاي مختلط ABO3 و AB2O4 و بررسي كاربردهاي كاتاليزوري و فوتو كاتاليستي
سليماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/10/25) ، مقطع : دكتري
سنتز و شناسايي كمپلكسهايMn(II)، Co(III)و Zn(II) از ليگاند باز شيف مشتق شده از 2-هيدروگسي نفتالدهيد با آليل آمين و 2-متوكسي اتيل آمين: بررسي ساختار بلور و رفتار الكتروشيميايي
رمضاني پور سحر(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت ضد سرطاني كمپلكس¬هاي باز شيف مشتق شده از 5،3- دي كلرو -2-هيدروكسي بنزآلدهيد و 2،1- فنيلن دي آمين با يون¬هاي فلزي كبالت(III)، مس (II) و نيكل (II).
ربيعي مليكا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت ضد سرطاني كمپلكس¬هاي باز شيف كبالت(III) مشتق شده از 1،2- فنيلن دي آمين به همراه 2-هيدروكسي-5- برمو بنزآلدهيد و 2-هيدروكسي-5،3- دي برمو بنزآلدهيد با ليگاند¬هاي محوري متفاوت.
نيك سرشت مليكا(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت ضد سرطاني كمپلكس هاي عناصر واسطه باز شيف مشتق شده از 2-آمينو بنزيل الكل و 4،2- دي هيدروكسي بنزآلدهيد
شاه حسيني شيما(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي ساختاري كمپلكس¬هاي كبالت(III) از ليگاند باز شيف مشتق شده از 2-هيدروكسي نفتالدئيد و اتيلن دي آمين با ليگاند¬هاي محوري مختلف
لشگري زهرا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهیه و شناسایی نانوذرات کامپوزیتی مس/مس(I) اکسید/بیسموت وانادات با مورفولوژی مکعب مستطیلی از طریق روش سل-ژل برای سولفورزدایی فوتوکاتالیزوری تیوفن
(2019-11-04)
سنتز، مطالعات طیفی و ساختاری فسفرآمیدهای جدید و استفاده از آنها به عنوان لیگاندهای اکسیژن دهنده در تهیه کمپلکس های جدید
(2017-07-04)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، ایران
msalehi@semnan.ac.ir
(+98)2331533171

فرم تماس